Rezerwacja terminów

Aby wziąć udział w turnusie ekologicznym w "Błękitnej Szkole" należy złożyć podanie zgodnie z poniższym regulaminem

Regulamin rezerwacji terminu na turnus w Błękitnej Szkole we Władysławowie:

 1. Rezerwacje należy składać w formie podania proponując termin pobytu, określając cele pobytu oraz zaangażowanie szkoły w programy ekologiczne.
 2. Podania na turnusy edukacyjne w Błękitnej Szkole przyjmowane są w terminach:
  • od stycznia do 30 kwietnia — na I semestr (jesień-zima)
  • od września do 31 października — na II semestr (zima-wiosna)
 3. Do podania prosimy załączyć niniejszą klauzulę:
  Na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na:
  •  Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji turnusu ekologicznego w Błękitnej Szkole we Władysławowie.
  •  Przetwarzanie moich danych po zakończeniu warsztatów w celach kontaktowych. 

………………………………………..
Data i czytelny podpis

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników turnusu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt: Błękitna Szkoła we Władysławowie - 531 375 224, 531 368 104, bsk@pomorskieparki.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów z edukacji ekologicznej. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w innym celu niż ten, na który osoba wyraziła zgodę.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody jednak nie dłużej niż 6 lat tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji turnusu ekologicznego.
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane.

 

 1. W zgłoszeniu należy zamieścić projekt zagospodarowania czasu wolnego po zajęciach i między zajęciami.
 2. Odpowiednio do 31 maja i do 30 listopada, komisja dokona przydziału terminów i roześle informacje do szkół, którym przydzielono termin.
 3. W ciągu 7 dni od otrzymanej informacji należy potwierdzić przyjazd
 4. W Błękitnej Szkole dana klasa może uczestniczyć tylko raz.
 5. Miesiąc przed przyjazdem należy przesłać komplet dokumentów (karta przyjazdu i karta zgłoszenia na zajęcia w Stacji Morskiej UG-Hel) z tematami wybranych zajęć,  na adres e-mail: bsk@pomorskieparki.pl, . Nienadesłanie kart w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z turnusu.
 6. O ewentualnej rezygnacji z pobytu należy powiadomić pisemnie Błękitną Szkołę najpóźniej 1 miesiące przed planowanym przyjazdem.
 7. Konsekwencją rezygnacji z turnusu i niepowiadomienie o tym fakcie Błękitnej Szkoły przy NPK w w/w terminie jest rozpatrzenie podań tejże szkoły, przy następnym naborze jako ostatniej.
 8.  Dojazd do Błękitnej Szkoły i wszelkie przejazdy grupa organizuje we własnym zakresie.

Regulamin rezerwacji terminu w Błękitnej Szkole we Władysławowie. PDF

Regulamin pobytu na turnusie w Błękitnej Szkole we Władysławowie:

 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00.
 2. Pokoje, sale wielofunkcyjną i klatkę schodową należy sprzątać we własnym zakresie.
 3. W pomieszczeniach „Błękitnej Szkoły” używa się obuwia zmiennego.
 4. Po godz. 15.30 należy zamykać na klucz drzwi wejściowe do budynku siedziby NPK.
 5. Wyjścia i powroty planowane po godz. 22.00 należy uzgodnić z upoważnionym pracownikiem Błękitnej Szkoły.
 6. Wraz z opiekunami należy uczestniczyć w uzgodnionych wcześniej zajęciach.
 7. Upoważniony pracownik Błękitnej Szkoły zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w planie pobytu z powodu nieprzewidzianych sytuacji (niedyspozycja instruktora, pogoda). Szczegółowy plan pobytu ustalany jest na miejscu.
 8. Opiekunowie biorą udział w organizacji uczniom wolnego czasu wieczorami.
 9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
 10. Opiekunowie mają obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.
 11. Należy przestrzegać innych zaleceń upoważnionego pracownika Błękitnej Szkoły, dotyczących organizacji pobytu i zasad korzystania z pomieszczeń.
 12. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zarówno podczas zajęć, jak i w czasie wolnym spoczywa na opiekunach.
 13. Uczestnicy pokrywają koszty naprawy zniszczeń dokonanych z własnej winy.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów.

Nie stosowanie się do punktów regulaminu może zakończyć się powiadomieniem dyrektora szkoły bądź innej stosownej instytucji ,a w sytuacjach szczególnych wydaleniem placówki.

Regulamin wewnętrzny Błękitnej Szkoły we Władysławowie. PDF