Wakacyjny konkurs fotograficzny 2019

  Regulamin wakacyjnego konkursu fotograficznego

pn. „Wakacje w Nadmorskim Parku Krajobrazowym”

 

1. Konkurs organizowany jest przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

 Oddział Nadmorski Park Krajobrazowy – Błękitna Szkoła we Władysławowie.

2. Celem głównym konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych NPK ich różnorodności i ochrony.

3. W konkursie może brać udział każda osoba pełnoletnia za wyjątkiem pracowników Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia przyrody typowej dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i otuliny.

5. Konkurs odbędzie się w dwóch edycjach w których zostanie wybrane zdjęcie miesiąca lipca i sierpnia. Konkurs rozpoczyna się z dniem 01.07.2019 r. i kończy 07.09.2019 r.

6. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 5 fotografii na dany miesiąc, w postaci elektronicznej, w jak najlepszej rozdzielczości (minimum 1280x960 pikseli), na adres bsk@pomorskieparki.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: Wakacyjny konkurs fotograficzny.

7. W treści nadesłanej wiadomości należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu autora nadesłanych zdjęć oraz miejsce i datę wykonania zdjęć.

8. Terminy nadsyłania prac na każdą z edycji to odpowiednio 31 lipca i 31 sierpnia. Po tych terminach rozpocznie się wyłonienie zwycięzcy danej edycji w formie otwartego, publicznego głosowania na portalu społecznościowym Facebook Błękitnej Szkoły we Władysławowie. Głosowanie będzie się odbywało odpowiednio do dnia 7 sierpnia i 7 września.

9. Zdjęcie, które otrzyma najwięcej głosów (polubień) będzie zwycięzcą określonej edycji.

10. W razie potrzeby ostateczną decyzję o wyłonieniu zwycięzcy podejmie powołane przez Organizatora jury konkursowe.

11. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie wykonane na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i otuliny, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.

12. Termin nadesłania zdjęć będzie decydował o tym, do której edycji konkursu, dana praca zostanie zakwalifikowana (lipcowej lub sierpniowej).

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości, niepodpisanych i nadesłanych po określonym terminie.

14. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione przez Organizatora telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15. Zwycięzcom konkursu i osobom wyróżnionym zostaną przyznane nagrody rzeczowe m.in. sprzęt turystyczny.

16.  Nagrody będą rozesłane we wrześniu 2019 r. na podane adresy.

17. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć w swoich wydawnictwach, różnego rodzaju publikacjach i na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie i na czas nieokreślony.

19. Konkurs jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

20. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook  jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

21. Przesłanie prac konkursowych jest traktowane jak świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu w tym do upublicznienia listy zwycięzców na stronie internetowej organizatora zgodnie z regulaminem konkursu.

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych  jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym do celów kontaktu z uczestnikami.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  5. Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich usunięcia, bycia zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
  8. Udostępnianie będą listy zwycięzców.

22.  Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

23. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.